Google Chat

Latest on Google Chat

Gửi tin nhắn thoại trong Google Chat

Photo of author

By tuanmanh

Để tiếp tục nỗ lực cải thiện trải nghiệm Google Chat và giúp đảm bảo đây là công cụ hữu ích để liên lạc liền ...