Đăng ký vào phòng họp của bạn trực tiếp từ phòng xanh Google Meet

Một trong những thách thức khi tham gia cuộc họp ảo từ phòng hội nghị là những người trong phòng được xác định bằng tên của phòng hội thảo chứ không phải theo cá nhân. Tính năng đăng ký phòng của Google Meet giúp đảm bảo mọi người trong cuộc họp có thể nhìn thấy tên của bạn và biết sự hiện diện của bạn. Nếu bạn đang sử dụng 

chế độ đồng hành trên web thì giờ đây bạn có thể đăng ký phòng họp của mình trực tiếp từ phòng xanh. Sau đó, khi bạn tham gia cuộc gọi, mọi người sẽ thấy ngay tên bạn cùng với phòng hội nghị mà bạn đang tham gia. Trước đây, bạn được nhắc đăng ký sau khi tham gia cuộc gọi. Tính năng này vẫn khả dụng nếu bạn không đăng ký từ phòng xanh.

Đăng ký từ phòng xanh đảm bảo rằng mọi người trong cuộc họp đều có thể nhìn thấy tên bạn khi bạn tham gia

Bắt đầu

Tốc độ triển khai

  • Miền phát hành nhanh : Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 năm 2024
  • Miền phát hành theo lịch trình : Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 2024.

khả dụng

  • Dành cho tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị Meet Hardware